Vedtægter

Vedtægter for Kastrup Tursejler Forening 

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål

1.1 Foreningens navn er Kastrup Tursejler Forening, forkortet KTF (herefter benævnt Foreningen). Foreningen er stiftet den 21. oktober 1994.

1.2 Foreningens hjemsted er Kastrup Ny Lystbådehavn, Amager Strandvej 341, 2770 Kastrup.

1.3 Foreningen er tilsluttet Dansk Sejlunion og Østersøkredsen under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses vedtægter og bestemmelser.

§ 2 Foreningens formål

2.1 1. At varetage bådejernes fællesinteresser herunder bl.a. som bruger i Tårnby Kommunes Lystbådehavne.

2. At virke for udbredelse af forståelse for søvejsreglerne og sikkerhedsforskrifterne.

3. At animere til hjælpsomhed og godt kammeratskab mellem lystsejlerne.

4. At fremme interessen for søsporten samt arrangere begivenheder i forbindelse hermed.

5. At fremskaffe midler og bygge samt drive foreningshus/lokale.

§ 3 Medlemmer

3.1 Forudsætningen for optagelse som medlem er, at enhver som har interesse for foreningens formål, kan optages som medlem. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. For medlemmer under 18 år kræves skriftligt samtykke fra forældre/værge.

Foreningen har forskellige former for medlemskab:

a. Aktivt medlemskab: Med stemmeret.

b. Familie medlemskab: Ethvert medlems partner kan optages med stemmeret.

Alle nye medlemskaber betaler det på generalforsamlingen vedtagne indskud.

3.2 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens og medlemmernes forslag vælges af generalforsamlingen. Det kræver dog, at mindst to tredjedele (2/3) af de afgivne stemmer er for forslaget.

3.3 Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og hvis to tredjedele (2/3) af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

3.4 For optagelse af aktivt- som familiemedlemsskab påhviler det bådejeren, at vedkommende fører foreningens stander, og at medlemmet har pligt til at have deres fartøj ansvarsforsikret.

§ 4 Kontingent og optagelsesgebyr

4.1 Foreningens kontingent og optagelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud.

4.2 Opkrævning af kontingent og evt. optagelsesgebyr udsendes senest medio januar. Kontingentet skal være betalt senest første hverdag i februar. Hvis kontingentet ikke er betalt 14 dage efter forfaldsdato, udsendes en rykker påført et rykkergebyr på 100 kr.

4.3 Er kontingentet inkl. rykkergebyr ikke betalt inden 15. marts, slettes medlemmet. Slettede medlemmer kan kun optages igen, når skyldigt udestående med foreningen er betalt.

4.4 Nye medlemmer der optages efter 1. juli vil blive opkrævet indmeldelsesgebyr samt halvdelen af kontingentet.

§ 5 Udmeldelse

5.1 Gyldig udmeldelse kræver, at den sker skriftlig til foreningens kasserer inden den 1. december. I forbindelse med udmeldelse skal eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles herunder aflevering af nøglekort.

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Der ydes ikke refusion for kontingent.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

6.1 Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter, eller beslutninger som er vedtaget af generalforsamlingen, eller som handler til skade for foreningen, kan af bestyrelsen udelukkes eller ekskluderes af foreningen. Mindst to tredjedele (2/3) af bestyrelsens medlemmer skal stemme for udelukkelsen eller eksklusionen.

6.2 Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

6.3 Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til førstkommende ordinære generalforsamling, og sagen sættes på dagsorden som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom afgives til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt.

6.4 Generalforsamlingen træffer den endelige beslutning. Stemmer mindst to tredjedele (2/3) af de fremmødte stemmeberettigede for eksklusionen, står denne ved magt. Der ydes ikke refusion for kontingent.

6.5 Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen er, næst efter generalforsamlingen med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift og repræsentere foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

7.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen for en 1 eller 2 årlig periode således:

                               Formand og sekretær afgår i ulige år.

                               Næstformand og kasserer afgår i lige år.

                               2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

                               1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Såfremt et bestyrelsesmedlem vælges til en anden post, bliver dennes mandat stillet på valg. 

7.3 Herudover skal der på generalforsamlingen vælges:

                               2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode.

                               1 revisor i ulige år, og en revisor i lige år.

                               1 revisorsuppleant for en 1-årig periode. 

7.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

7.5 Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter, og er underkastet revisorernes tilsyn, når disse ønsker at foretage revision. Kassereren holder løbende bestyrelsen orienteret om udviklingen i budgettet.

§ 8 Ordinær Generalforsamling.

8.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

8.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

8.3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved opslag i foreningens klublokale og på foreningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest én uge før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

8.4 Stemmeret har alle aktive, samt familiemedlemmer, som har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Valgbarhed til bestyrelsen kræver at medlemmet er fyldt 18 år.

 

 § 9 Dagsorden

9.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
 6. Valg af formand i ulige år.
 7. Valg af næstformand i lige år.
 8. Valg af kasserer i lige år.
 9. Valg af sekretær i ulige år.
 10. Valg af den øvrige bestyrelses 3 medlemmer, 2 i lige år og 1 i ulige år
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 12. Valg af 2 revisorer.
 13. Valg af 1 revisorsuppleant.
 14. Status for diverse udvalg.
 15. Eventuelt.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse m.v.

10.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

10.2 Sekretæren fører referat over generalforsamlingens vedtagelser/beslutninger. Referatet underskrives efterfølgende af formanden og dirigenten.

10.3 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra forslag vedr. vedtægtsændringer, eksklusion, optagelse af æresmedlemmer og opløsning af foreningen.

10.4 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra ét stemmeberettiget medlem foregå skriftligt valg. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

§ 11 Ekstraordinær Generalforsamling.

11.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, såfremt 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

11.2 På en ekstraordinær generalforsamling kan kun de af bestyrelsen eller af medlemmerne angivne emner behandles. Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

§ 12 Tegning og hæftelse

12.1 Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening, bestyrelsen kan godkende at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

12.2 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låne optagelse godkendes af generalforsamlingen.

12.3 Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

§ 13 Regnskab

13.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret (1. januar til 31. december) Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, skal være underskrevet af hele bestyrelsen og forsynet med revisorernes påtegning.

13.2 Anbringelse af klubbens midler besluttes af bestyrelsen. Kassereren kan disponere over klubbens midler. Dog skal dispositioner ud over et af bestyrelsen årligt fastsat beløb forinden vedtages af bestyrelsen. Beløbet fastsættes på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ligeledes bemyndige enkeltmedlemmer disposition over midler indenfor nærmere angivne rammer.

§ 14 Revision

14.1 På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer

15.1 Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedel (2/3) af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 16 Foreningens opløsning

16.1 Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst to tredjedele (2/3) af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst tre fjerdedele (3/4) af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

16.2

Opnås sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

16.3 Foreningens eventuelle formue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Disse vedtægter er en revision af tidligere vedtagne vedtægter fra den stiftende generalforsamling den 21. oktober 1994 og siden ændret på generalforsamlingerne i:

1995, 2005, 2008, 2009, 2016 og senest godkendt på generalforsamlingen16. marts 2018.