Regler

Regler for benyttelse af KTF klubbåd.

Følgende regler er fastlagt af bestyrelsen, jævnfør vedtægterne, og alle medlemmer har dermed pligt til, at overholde disse.

Føreren.
Føreren (ansvarshavende ombord) af klubbens båd skal kende og overholde klubbens vedtægter og regler, samt være godkendt af bestyrelsen som fører, i henhold til nedenstående regler samt være medlem af Kastrup Tursejler Forening. Føreren skal have modtaget instruktion i bådens funktioner. Ved udvisning af mangel på godt sømandskab eller mislighold af båden, kan en fører fratages godkendelsen som bådfører af bestyrelsen eller bådudvalget. Vedkommende kan fremføre sin sag ved førstkommende bestyrelsesmøde. Skibets fører er ansvarlig for, at båden er i sødygtig stand inden afsejling og under sejlads.

Kontroller før sejlads:
Vejrudsigterne for relevant farvand.
Bådens sikkerhedsudstyr (tjekliste i bådens info-mappe).
Bådens brændstofbeholdning.

Der må sejles, når følgende er opfyldt:
Booking af båden er foretaget og lejen er betalt.
Fører er godkendt af bestyrelsen.
Max. besætning på 5 ikke er overskredet.
Alle ombord medbringer godkendt redningsvest under sejladsen.
Når vejret tillader det. Ingen afsejling i kuling eller derover.
Besætningens samlede sejlererfaring er tilpasset den planlagte sejlads.

Under sejlads skal:
Bådens logblad føres.
Regler for godt sømandskab overholdes (officielle søvejsregler).
Ordensregler i de havne, der benyttes, overholdes.
VHF radio må kun benyttes i nødsituationer, hvis føreren ikke er indehaver af et gyldigt certifikat.

Ved afslutning af sejlads skal:
Tjeklisten i bådens info-mappe følges (se brugers ansvarsområde).
Konstaterede skader og mangler anføres i bådens logblad og meddeles straks til et medlem af bådudvalget.
Båden skal afleveres forsvarligt fortøjret, klargjort, rengjort og aflåst.

Låner hæfter for:
Fuld lejepris for den bestilte periode.
Udgifter under sejlads (til f.eks. ekstra søkort, gæsteplads i fremmed havn, evt. tilkaldt assistance).
Skader og mangler opstået under sejladsen (udover normal slidtage).
Selvrisikobeløb ved forsikringsskader.

I din egen interesse:
Gennemgå båden grundigt, når du overtager den (se tjekliste i bådens info-mappe).
Er der mangler/skader ved overtagelsen, skal du straks meddele det til et medlem af bådudvalget og anføre det i logbogen.
Er manglerne/skaderne væsentlige, bør du overveje, at aflyse turen (du er selv ansvarlig for, at båden er i sikker stand og kan komme til at hæfte for evt. skader/mangler, som tidligere brugere af båden ikke erkender).

Ved skader under sejlads:
Kontakt snarest et medlem fra bådudvalget.
Ved skade på tredjemand eller tredjemands ejendom: underret politi for optagelse af rapport.

Kan du ikke nå tilbage til aftalt tid:
Underret snarest andre interesserede/berørte (familie, osv.).
Underret Lars Prominczl fra bådudvalget eller et andet bådudvalgsmedlem.

Båd udvalgets ansvarsområde:
Forårs- og vinterklargøring.
Søsætning, rigning, optagning og afrigning.
Aflevering af sejlklart og rengjort fartøj ved sæsonstart.
Komplicerede reparationer og kompliceret vedligeholdelse.
Kontakt til havnefogeder, forsikringsselskab og reparatører.
Periodisk inspektion af fartøjets vedligeholdelsesmæssige stand.
Tømning af båden ved sæsonafslutning.
Vedligeholdelse/komplettering af udrustning i vinterens løb.

Brugernes ansvarsområde:
Overholdelse af reglement, sejlads-/bestillingsregler, samt tjek af sikkerheds- og redningsudstyr før afsejling.
Omhyggelig behandling af alt materiel.
Stuvning af udstyr så det ikke kastes rundt under sejladsen.
Udvisning af godt sømandskab.
Omhyggelig fortøjning og tilstrækkelig brug af fendere.
Omhyggelig sammenlægning af sejl.
Små reparationer man selv kan foretage, taklinger/pæreskift ol.
Små justeringer man selv kan foretage.
Erstatningsindkøb af tabte/beskadigede smådele og forbrugsgods.
Placering af alt grej på dets opmærkede plads.
Rengøring udvendigt /indvendigt, oprydning og opvask.
Lænsning
Lukning af sø ventiler: kølevand, afløb fra vask, lænse pumpe efter brugen (de 2 sø ventiler til cockpit læns skal ikke lukkes).
Ophængning af tovværk, skøder, fald m.m., så det kan tørre.
Afbrydning af strøm ved begge hovedafbrydere (henholdsvis motor- og forbrugsbatteri).
Efterfyldning af forbrugt dieselolie.
Logblads føring.
Omhyggelig aflåsning.
Små reparationer og erstatningsindkøb skal ordnes umiddelbart efter turens afslutning og tingene anbringes i båden, før den forlades. Såfremt dette er umuligt, fordi man først er i havn efter forretningernes lukketid eller mørke umuliggør reparationer, skal dette ordnes næste formiddag.

Defekter og mislighold
Hvis du overtager en båd med defekter eller manglende rengøring, skal du kontakte den tidligere bruger direkte samt underrette bådudvalget.
Udfylde logblad.

Periodisk vedligeholdelse
Bådudvalget kan indkalde regelmæssige brugere til lettere vedligeholdelse og rengøring. 

Bestillingsregler (booking)
Ethvert medlem af KTF, som er godkendt af bestyrelsen som fører, kan bestille båden mod at betale den fastsatte lejepris. Den, der bestiller båden, er pr. definition fører af båden og dermed juridisk og økonomisk ansvarlig under sejladsen.
Føreren skal være på båden under sejladsen.
Booking foretages via e-mail.
Skolesejlads går forud for al anden sejlads ved bookning.
Arrangerede klubture har fortrinsret ved bookning.
Weekendture har fortrinsret for dagture ved bookning.
For at gøre fortrinsret gældende kræves 1 måneds varsel ellers er båden fri til anden booking.
Dobbeltbooking afgøres ved lodtrækning, som foretages 1 måned før lejeperiodens start.
En fører kan kun booke båden for 1 periode ad gangen, medmindre båden er ledig 1 måned får ønsket lejeperiode.
Båden kan maksimalt lejes i 2 uger ad gangen.

Betaling for leje af båden
Prisen for lejen af båden fremgår af den til enhver tid gældende prisliste (se menupunktet Priser).
Hele lejebeløbet indbetales inden afsejling på MobilePay 40954105 (Lars Prominczl). Ved indbetaling anføres lejeperiode og navn.