MAJ 2003

Kastrup Havn den 4. maj 2003

Bestyrelsens beretning for året 2002.

Bestyrelsen glæder sig over, at vi stadig har pæn fremgang af nyindmeldte medlemmer i Kastrup Tursejler Forening. Vi tror, at det må skyldes at vort ide-grundlag og det daglige virke er rigtigt. Det er en fornøjelse for bestyrelsen, at vores arrangementer tiltrækker mange medlemmer, så vores arbejde er umagen værd. Vi har haft mange gode arrangementer i årets løb.

Jeg vil fremhæve nogle: Julearrangementet med levende musik, blev en succes, med hjælp fra mange af vore medlemmer.

To arrangementer med "En sejlers drøm jorden rundt i 1167 dage" i eget skib med foredrag af skipper Ejvind Hernø, fik meget ros for den levende måde foredraget foregik på.

Pinse turen til Tårbæk er blevet en god tradition, hvor vi bliver behandlet særligt godt af havnefogeden. Han ordner alt til vor tilfredshed, ja han hopper rundt for at gøre os alle tilfredse. Vi har også succes med de 2 årlige fisketure med konkurrence om den største fisk, hvor vi får nogle billige grin ind imellem. Ulrik får det bare til at funke.

Skt. Hans aften ved klubhuset med medbragt mad til grillen og musik fra femøren, samler mange medlemmer hver gang, især når vejrguderne er med os.

Weekend til Scanör med Badetur er altid en udfordring til vejret, nogle oplever det som det kolde gys, men det er også rart med en længere sejltur. Weekend på Hveen, hvor Erik Lund har et nyt foredrag om Tycho Brahe hver gang, samt en god cykeltur Hveen rundt, hvor vi har små gode drikkepauser. Her skal ikke glemmes, at der er god gang i badningen, grillaften og stor frokost dagen derpå.

Pålidelighedsløbet blev en storblæsende oplevelse. Det blev for meget for mange både, men der var mange gode indslag fra Jørgen med forskellige oplevelser med tovværk, knob og mand overbord. Det er nu rart at prøve, når vandet ikke er roligt, og hovedet på skipper skal være koldt, hvis prøven skal lykkes.

 Afriggerfesten var vi meget spændt på, Johnny som opråber i køkkenet og de flittige medhjælper arbejdede, så man blev helt nervøs over tempoet, dem skylder vi en stor tak. Bankospillet overlod vi til Frank, det var noget nyt vi ville prøve. Alle fremmødte var tilfredse, så det bliver ikke sidste gang. Vi mener et Bankospil i efteråret og et i foråret fremover er rigtigt.

Vi har i efteråret og foråret haft en stor succes med navigation og motorlære. Et initiativ, der er skabt på opfordring fra vore medlemmer på sidste general-forsamling. Hver anden torsdag aften, med genopfriskning og undervisning i navigation samt motorlære, af lærer teamet Jørgen, Niklas og Ulrik. De skal have en stor tak for det store arbejde.

Klubhuset mener vi, lever op til vore forventninger. Det bliver mere og mere brugt, både i dagligdagen og til mange gode arrangementer. Monsen gør en stor indsats, så der altid er rent i klubhuset. Kiosken samt automaterne kører upåklageligt.

Foreningens bestyrelse har været heldig sammensat med flere IT-lærde, som har bevirket vi nu er på forkant med udviklingen administrativt. Vi har nu efterhånden fået vores regnskabs system Winkasp med BS Betalingsservice til at fungere optimalt. Det er nemmere for vore medlemmer, at huske betaling, når de er tilsluttet det automatiske opkrævnings system, og det er lettere for vor kasserer.

Vi er også stolte over vort klubblad, som løbende er blevet bedre med indhold og udseende. Vi har nu også fået en ny forbedret hjemmeside på Internettet, vi har sikret os og beskyttet navnet: www.kastruptursejler.dk som alle, der har adgang til Internettet kan benytte. Der findes flere sider bl.a. forside, bestyrelse, vedtægter, aktiviteter, klubbladet og 11 forskellige links til bl.a. Dansk Sejlunion, SamKas, Farvandsvæsenet, Kystdirektoratet, Kort og Matrikelstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Danmarks Metrologiske Institut, Søsportens Sikkerhedsråd og Tårnby Kommune m.m. På Dansk Sejlunions hjemmeside kan man f.eks. trække en masse nyttige oplysninger. De danske Søsportskort udgår grundet sparekrav, Dansk Sejleunion overvejer et samarbejde med de tyske søkort udbydere.

Men alt er ikke lyserødt – kontingentet til DS er steget til 56,00 kr. pr. medlem om året. I Østersøkredsen, som vi er medlem af under Dansk Sejlunion, har vi et godt samarbejde med de forskellige klubber, om kursus tilbud m.m., det koster ca. 10,00 kr. pr. medlem. Codan er uden problemer. Vi har ca. 80 både med i ordningen Kastrup Tursejler Forenings kollektive ansvarsforsikring, der i år koster 157,00 kr. pr. Båd. Det er en særaftale gennem Dansk Sejlunion (Markedspris er normalt ca. 450 - 500 kr.). Vi har haft et godt møde om fremtiden og med oplysning om forskellen på mange forsikringers udeladelser om dækning i tilfælde af skader. Foreningen har fået en CD stillet til rådighed af Codan "Lær at sejle" som kan lånes gratis hos bestyrelsen.

O.F.O.F.(Flakfortet) K.T.F. er medlem og betaler 600 kr. om året. Det samme som sidste år. K.T.F. medlemmer skal betale 400 kr. for års mærket 2003 (ikke medlemmer 500 kr.). Husk at føre K.T.F. stander. Daganløb til kl. 22,00.- 60 kr. - Døgnophold efter kl. 22,00 100 kr.

Sidste nyt fra Kastrup Lystbådehavns, Havnefoged, Havneudvalget og SamKas: Falck flytter fra Dragør og henligger et hurtigsejlende Gummi Redningsbåd fast i vor havn. "Svanen" skal fremover også fungere som lovpligtig beredskab som brandbåd også til Saltholm. Der skulle installeres brandpumpe, lænsepumpe med udstyr til ca. 25.000 kr., vor havnefoged fandt et bedre tilbud til ca. 9000 kr.

Der bliver opsat 2 nye rustfri olie og benzinstandere til kontanter eller havnens pengekort i år. Der er bevilget 750.000 kr. til projektering af den " Ny Amager Strandpark" her kommer en bygning med toiletter og omklædningsrum, i den nordlige del af havnen ved femøren, til havnens brugere og vinterbadere. Det forventes færdig år 2004. Parkeringsforbud i den gamle havn er ændret, så bådejere kan få et frikort til parkering på havnen.

Der er blevet lavet en prisundersøgelse på Øresundskysten og Køgebugt, hvad båd og pladsleje koster, barberet for pligtarbejde m.m. Med glæde blev det konstateret, at Kastrup Lystbådehavn var den billigste.

Jeg vil slutte min beretning, og udtrykke den glæde det har været for mig at være med i de forløbne år. Det har været en dejlig aktiv spændende tid at arbejde med Kastrup Tursejler Forening. Jeg nåede sammen med min nuværende, tidligere bestyrelser og medlemmerne, at føre Kastrup Tursejler Forening frem fra et nulpunkt, til en god stor stærk og økonomisk respekteret sund forening i Kastrup Lystbådehavn og Tårnby Kommune. Der skal også være en tak til de klubber og organisationer og kommunen, som vi har samarbejdet med. Som det fremgår af dagsorden er det min agt at trække mig tilbage fra bestyrelsen, jeg er blevet 70 år og vil langsomt nyde mine sidste 30 – 40 år, mens jeg kan.

Endnu engang Tak!

Formand Preben Torreck

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

Mødet startede kl.18.15 Der var 39 fremmødte.

  1. Tommy blev valgt som dirigent, og han konstaterede at forsamlingen var lovlig indkaldt. Marian og Bente blev valgt som stemmetæller.
 

2. Bestyrelsens beretning v/formand Preben Torreck. Se billag.

Allan oplyste at Cecilie er stoppet på Flakfortet. Der er opsat 2 nye benzin- stander på Kastrup havn, da de gamle var nedslidte. Prisen på disse bliver ca. 100.000 kr. som bliver betalt over havne-lejen. Det er ikke klubberne der betaler. Kurt Larsen ville gerne vide hvordan man bliver informeret, hvis man ikke har internet.? Svaret er at alle informationer vil være at læse i klubbladet. Man kan evt. gå på biblioteket, hvor det er gratis at gå på nettet.

3. Allan Mathiesen forelagde regnskabet. Yvonne Schmidt spurgte hvorfor der står 3 negative punkter under indtægt? Allan svarede at det havde revisorerne påpeget, og det sker ikke mere. Negative poster skal selvfølgelig stå under udgifter. Kenneth Nielsen mente ikke, at man kunne godkende et regnskab, hvori der er fejl. Preben Torreck oplyste, at der vil blive udsendt et korrigeret regnskab i det næste klubblad.

Regnskabet blev godkendt.

  1. Der var ingen indkomne forslag.
 

5. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forhøjes med 50 kr. hvis man er 1 par, altså til i alt 350 kr., og uændret 300 kr. hvis man er enlig. Stig Christiansen var absolut ikke enig i dette, og synes at det er en mærkelig måde at lave kontingentforhøjelse på. Forslaget blev vedtaget med 3 stemmer imod.

6. Da Preben Torreck afgår som formand, foreslår bestyrelsen Erik Munnecke. Erik blev enstemmigt valgt.

  1. Da næstformanden er blevet formand, foreslår bestyrelsen Niklas Joensen som ny næstformand. Niklas blev enstemmigt valgt.

8. Allan Mathiesen afgår som kasserer, og bestyrelsen foreslår Lone Joensen. Lone blev enstemmigt valgt.

9. Sekretæren var ikke på valg.

10. Bestyrelsesmedlem Erik Lund modtager genvalgt. Erik blev enstemmigt valgt.

  1. 2 suppleanter skal vælges for 1 år, og da vi intet har hørt fra de nuværende, foreslår bestyrelsen Bjarne Nielsen og Knud Jensen. Bjarne og Knud blev enstemmigt valgt.
  2. Tommy Johansen & Keld Gram fortsætter som revisorer for 1 år.
  3. Leo Nielsen fortsætter som revisor suppleant for 1 år.
  4. Kurt Larsen mener at dagsordnen skal afkortes til næste generalforsamling. Dertil svarer Erik Munnecke at dagsordnen er taget direkte fra vedtægterne. Hvis dagsordnen skal ændres, så skal vedtæg-terne laves om.

Erik takkede Allan Mathiesen og Preben Torreck for deres store indsats i bestyrelsen.

Dirigenten sluttede mødet kl. 20.10. Derefter var der spisning.

 

NY BESÆTNING I BESTYRELSEN.

Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen takkede Preben Torreck af som formand for KTF. Preben var medstifter af foreningen, og har i de forløbne år tegnet foreningen med sin særlige personlighed og energi.

Fra foreningens start har Preben, med skiftende bestyrelsesmedlemmer og ved hjælp fra medlemmerne, formet en unik forening. Der er skabt mange traditioner, og der har været stor opbakning til arrangementerne.

Formandsskifte, ny næstformand, ny kasserer og 2 nye bestyrelsessuppleanter, er selvfølgelig en stor omvæltning for foreningen og for bestyrelsesarbejdet. Alle i bestyrelsen er ikke desto mindre opsat på, at videreføre klubarbejdet med de gode traditioner der er. Vi håber i den forbindelse, at også den ny bestyrelse kan få opbakning og ideer fra medlemmerne, som er nødvendig for at arrangementerne kan gennemføres.

Der er flere der har givet tilsagn om at være behjælpelige, både med gode råd og en hjælpende hånd når der er behov - det sætter vi stor pris på.

Vi ser frem til de kommende arrangementer, og håber at alle vil gøre deres til, at de fortsat bliver en god oplevelse for alle medlemmer.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Klubblad ???

Med hensyn til vores klubblad, har der ikke været mange indlæg fra medlemmerne. Hav os med i tankerne når I tager på tur – kom med et uddrag af logbogen – kom med ris eller ros – tip om gode/dårlige ture - en vits –en annonce – m.m..

 

FØRSTEHJÆLPSAFTEN.

Onsdag den 26 marts havde vi foredragsaften i KTF klublokale over emnet "førstehjælp".

Foredragsholderen var Helle Mohr Garrett, uddannet sygeplejerske, 8 år stewardesse i SAS og senere førstehjælps-instruktør ved SAS Flight Academy.

Vi fik en levende gennemgang af førstehjælpens grundbegreber og alle tænkelige situationer som kræver førstehjælp. Helle præsenterede og demonstrerede stoffet på en meget kompetent og charmerende måde som engagerede alle tilstedeværende, så der kom en livlig og god dialog i gang. Helle udleverede et hæfte med gode råd kaldet "Førstehjælps information". Hæftet kan læses i klublokalet. Aftenen sluttede med en vel fortjent applaus af KTF medlemmerne.

En demonstrationsdukke var meget velvilligt udlånt af Københavns Lufthavn, Kastrups beredskabschef Jens Peter Larsen, tak J.P.

Bestyrelsen påtænker at gentage succesen til vinterprogrammet næste år.

Erik Lund