Vedtægter

Kastrup Strandpark
2770 Kastrup
Stiftet den 21. Oktober 1994
Tilsluttet Dansk Sejlunion og Østersøkredsen

§ 1 Foreningens navn er Kastrup Tursejler Forening. Foreningens adresse er klubhusets adresse, alternativt formandens adresse. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune.

§ 2 Foreningens Formål er:
a: at varetage bådejernes fællesinteresser, herunder bl.a. som bruger i Tårnby kommunes lystbådehavne.
b: at virke for udbredelse af forståelse for søvejsreglerne og sikkerhedsforskrifterne.
c: at animere til hjælpsomhed, forståelse og godt kammeratskab mellem lystsejlerne.
d: at fremme interessen for søsporten, samt arrangere begivenheder i forbindelse hermed.
e: at fremskaffe midler og bygge samt drive foreningshus / lokale.

§ 3 Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og Østersøkredsen og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af Medlemmer
Som aktiv eller passivt medlem af seniorafdelingen og som er anbefalet af 2 andre medlemmer, kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen og som er anbefalet af 2 andre medlemmer, kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 8 år til 17 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver skriftlig samtykke fra forældre / værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens og medlemmernes forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter jfr. § 15. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 5 Kontingent og optagelsesgebyr
Foreningens kontingent og optagelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsam ling. Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer. Girokort udsendes senest medio januar. Kontingentet skal indsættes på den af foreningen anviste bank/girokonto senest første hverdag i februar. Hvis kontingentet ikke er betalt 14 dage efter forfaldsdato udsendes en rykker påført et rykkergebyr på 100 kr. Når betaling er modtaget udleveres 1 stk. stander.

§ 6 Udmeldelse – Eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed at frem til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter, jfr. § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent.

§ 7 Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelses til medlemmerne. Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Forslag skal optages på dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen kræver at medlemmet er fyldt 18 år.

§ 8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Fastsættelse af kontingent og optagelsesgebyr. Valg af formand i ulige år. Valg af næstformand i lige år. Valg af kasserer i ulige år. Valg af sekretær i lige år. Valg af den øvrige bestyrelse 3 medlemmer, 2 lige år og 1 i ulige år. 11.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 12.Valg af 2 revisorer. 13.Valg af 1 revisorsuppleant. 14.Valg til diverse udvalg 15.Eventuelt.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse M.V.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 4 stk.4, § 6 stk. 5 og 6, § 15 og § 16, stk. 1 og 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftlig, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 10 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes såfremt 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 11 Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

§ 12 Konstituering -Tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol og kassereren fremlægger løbende regnskab og restanceliste. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 500,00 kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren i forening.

§ 13 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Likvid beholdning over kr. 500,00 skal indsættes snarest på foreningens bankkonto. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab, status og budget bekendtgøres for foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 14 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8. Revisorer skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdets med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til søsportlige formål.

Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling den 21. oktober 1994
Ændret på ekstraordinærgeneralforsamling den 20. januar 1995
Ændret på ordinær generalforsamling den 15. april 2005
Ændret på ordinær generalforsamling den 11 . april 2008
Ændret på ordinær generalforsamling den 17 . april 2009